Concurs ocupare posturi de ingrijitor si muncitor-noiembrie 2016

In jos

Concurs ocupare posturi de ingrijitor si muncitor-noiembrie 2016

Mesaj Scris de corector la data de Lun Noi 07, 2016 11:26 am

A N U N Ţ

       Având în vedere prevederile art. 26 alin. 7 şi alin. 8din Legea nr. 284/2010 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art.1 şi art.5 din Hotărârea 286/2011, modificată şi completată cu HG 1027/2014 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti organizează în ziua de 28 noiembrie 2016 ora 10.00 CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe durată nedeterminată a doua posturi vacante aferente funcţiei contractuale de execuţie  – îngrijitor  la Şcoala Gimnazială „George Călinescu” și la Grădinița cu PP nr.5 - structură si un post de muncitor de întreținere la Şcoala Gimnazială „George Călinescu”.

Condiţii generale de participare la concurs aşa cum sunt prevăzute de lege

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
- are capacitate deplină de exerciţiu;  
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu  serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs şi selecţie a dosarelor de înscriere aşa cum sunt prevăzute în fişa postului:

PENTRU POSTUL DE MUNCITOR ÎNTREȚINERE

BIBLIOGRAFIE :
• LEGEA NR. 319/14.07.2006 (actualizată) privind SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ- CAPITOLUL 4-OBLIGAȚIILE LUCRĂTORILOR ;
• LEGEA NR. 477/2004 privind CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITAȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE, CAPITOLUL 2-NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL-ART.5-7, ART.12;
• LEGEA 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR;
• NORMELE PRIVIND PROTECȚIA MUNCII  .
• LEGEA 53/2003 ACTUALIZATĂ-CODUL MUNCII –RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ – ART. 247-ART.25

ATRIBUŢII-SARCINI-RESPONSABILITĂŢI PENTRU POSTUL DE EXECUȚIE MUNCITOR
Competenţele postului:
• Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate şi în domeniul protecţiei copilului;
• Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
• Rezistenţă fizică  şi psihică ;
• Onestitate, spirit de ordine, viteză de reacţie;
 Descrierea postului
  Scopul general al postului:
Executarea de operaţiuni şi lucrări care vizează tâmplăria, instalaţia sanitară şi instalaţia electrică, în scopul funcţionării acestora în condiţii optime.
  Obiectivele postului:
• Realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţie a tâmplăriei;
• Executarea unor lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară;
• Efectuarea de lucrări de întreţinere, reparaţii şi înlocuire la instalaţia electrică ;
  Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului:
• Execută lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară, instalaţia electrică, tâmplărie şi alte activităţi gospodăreşti (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii),  la cererea administratorului, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;
• Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;
• Urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute la utilajele din dotarea instituţiei;
• Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu;
• Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi folosirea unui limbaj vulgar;
• Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului şi legislaţia specifică activităţii proprii;
• Cu acceptul personal, prin fișa postului, îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea şcolii ,dacă acestea nu contravin legislaţiei.
  Descrierea responsabilităţilor postului:
a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea :
• Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă;
• Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de activitate;
b) Faţă de echipamentul din dotare :
• Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului din dotare;
• Răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecţiune în funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor;
c) Privind securitatea şi sănătatea muncii:
• Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane (copii/salariați/tineri/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii;
• Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor;
d) Privind regulamentele / procedurile de lucru:
• Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei, ROI, Codul etic şi procedurile de lucru specifice;
• Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;
• Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice;
  Condiţiile de lucru ale postului :
a) Programul de lucru: 8 ore/zi,  40 de ore pe săptămână;
b) Condiţiile materiale  (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă obligatorie, după caz)  poartă obligatoriu echipament de protecţie; îşi desfăşoară activitatea în interior/exterior;
  Indicatori de performanţă :
• Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
• Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente;
  Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual
Răspunderea  disciplinară
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunţător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOR

BIBLIOGRAFIE :
• CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA SPAȚIILOR DIN UNITATEA ȘCOLARĂ
• LEGEA NR. 319/14.07.2006 (actualizată) privind SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ- CAPITOLUL 4-OBLIGAȚIILE LUCRĂTORILOR ;
• LEGEA NR. 477/2004 privind CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITAȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE, CAPITOLUL 2-NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL-ART.5-7, ART.12;
• LEGEA 53/2003 ACTUALIZATĂ-CODUL MUNCII –RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ – ART. 247-ART.252

ATRIBUŢII-SARCINI-RESPONSABILITĂŢI PENTRU POSTUL DE EXECUȚIE ÎNGRIJITOR
Competenţele postului:
• Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate şi în domeniul protecţiei copilului;
• Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
• Rezistenţă fizică  şi psihică ;
• Onestitate, spirit de ordine, viteză de reacţie;
  CONDIŢII SPECIFICE
a) Disponibilitatea de lucru în două schimburi
b) Abilităţi de lucru în echipă.
c) Afectivitatea faţă de copii.
d) Calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitatea de orientare în spaţiu, capacitatea de comunicare).
e) Capacitatea de organizare a muncii.
f) Sa aiba însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă.
  Obiectivele postului:
a) Gestionează bunurile:
a. preia sub inventar de la directorul scolii bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
b. preia materialele pentru curăţenie;
b) răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt la alte activităţi.Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului repartizat pentru desfasurarea activitatii:
• ştergerea prafului, măturat, spălat;
• scuturarea preşurilor (unde este cazul);
• spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, faianţei, mozaicurilor;
• spalarea perdelelor, covoarelor, fetelor de masa;
• curatenie la bucatarie ori de cate ori este nevoie;
• păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
• curatarea centralei termice, precum si pastrarea in ordine a spatiului unde este amplasata centrala termica;
• execută lucrări de vopsire, vopsirea copacilor, a claselor (când este cazul);
• curăţenia sălilor de clasă (zilnic);
• curatenia curtilor interioare-cosirea ierbii din curte, amenajarea spatiilor verzi( plantarea de flori)
• sa nu consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
• sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.
c) Conservă bunurile:
• Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează defecţiunile constatate profesorului de serviciu
• In caietul de serviciu al ingrijitorului vor fi consemnate neregulile găsite la clase.
PROGRAMUL ZILNIC
- 8 ore/zi,  40 de ore pe săptămână (functie de schimbul in care lucreaza)
DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI:
 a).Complexitatea postului:
-executarea curăţeniei şi a dezinfecţiei;
b).Necesitatea unor aptitudini deosebite:
-afectivitate faţă de elevi;
-empatie ;
-capacitatea de organizare a muncii;
c).Condiţiile fizice ale muncii:
-activitatea îngrijitoarei de curăţenie se desfăşoară in toată scoala, iar atunci când situaţie o cere la clasa, în curte, acolo unde este nevoie de ea;
RESPONSABILITATEA IMPLICATĂ DE POST:
-asumarea responsabilităţii în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora;
-asumarea responsabilităţii în păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare;
SFERA DE RELAŢII:
a).Gradul de solicitare din partea unităţii:
-respectarea Regulamentului de ordine interioară;
-participarea la instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.;
-participarea la instructaje de cunoaştere şi aplicare a normelor igienico-sanitare;
- efectuează controale medicale periodice.
b).Gradul de solicitare din partea părinţilor:
-manifestă solicitudine faţă de părinţii elevilor;
c).Gradul de implicare în executarea atribuţiilor de serviciu:
-utilizarea în mod eficient a resurselor puse la dispoziţia: echipamente, materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
-răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unităţii;
-aduce la cunoştinţa şefului de compartiment orice disfuncţionalităţi apărute în sectorul respectiv;
-posedă abilităţi de muncă în echipă.
d).Comportamentul şi conduita:
-să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de elevi, cât şi faţă de colegi;
-să manifeste respect faţă de elevul, care are nevoie de ocrotire, supraveghere.
• Cu acceptul personal, prin fișa postului, îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de conducerea şcolii ,dacă acestea nu contravin legislaţiei.

Indicatori de performanţă:
• Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
• Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente;
 Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual
 Răspunderea  disciplinară
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunţător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.
- Curriculum vitae.
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică.  
- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.  
- Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.  
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. 
   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   În cazul în candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

 Dosarele complete se vor depune la secretariatul Şcolii Gimnaziale „George Călinescu” Oneşti până la data de 26 noiembrie 2016, ora 15.00 - termenul limită pentru înscriere.

 Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare și va afișa rezultatul selecției în data de 27 noiembrie 2016 la sediul Şcolii Gimnaziale „George Călinescu” Oneşti.


Director,
Prof. Zaharia Maria

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum